کلاس مجازی ادوبی کانکت
 • Product 1

  پلان5نفره اشتراکی(A) ادوبی کانکت

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید
   *تمامی پلان های اشتراکی بدون تعریف کاربر اضافه می باشد و به ازای تعریف هر کاربر مبلغ 15000 تومان اضافه می گردد
   *این پلان ها فقط شامل پشتیبانی فنی می باشد و شامل آموزش برگزاری کلاس نمی باشد
  شروع از
  80,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  ادوبی کانکت-پلان۱۰ نفره (B) اشتراکی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید
   *تمامی پلان های اشتراکی بدون تعریف کاربر اضافه می باشد و به ازای تعریف هر کاربر مبلغ 15000 تومان اضافه می گردد
   *این پلان ها فقط شامل پشتیبانی فنی می باشد و شامل آموزش برگزاری کلاس نمی باشد
  شروع از
  95,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  ادوبی کانکت-پلان۱۵ نفره (C)اشتراکی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید
   *تمامی پلان های اشتراکی بدون تعریف کاربر اضافه می باشد و به ازای تعریف هر کاربر مبلغ 15000 تومان اضافه می گردد
   *این پلان ها فقط شامل پشتیبانی فنی می باشد و شامل آموزش برگزاری کلاس نمی باشد
  شروع از
  120,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  ادوبی کانکت-پلان۲۵ نفره (D)اشتراکی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید
   *تمامی پلان های اشتراکی بدون تعریف کاربر اضافه می باشد و به ازای تعریف هر کاربر مبلغ 15000 تومان اضافه می گردد
   *این پلان ها فقط شامل پشتیبانی فنی می باشد و شامل آموزش برگزاری کلاس نمی باشد
  شروع از
  150,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  ادوبی کانکت-پلان35 نفره (E)اشتراکی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید
   *تمامی پلان های اشتراکی بدون تعریف کاربر اضافه می باشد و به ازای تعریف هر کاربر مبلغ 15000 تومان اضافه می گردد
   *این پلان ها فقط شامل پشتیبانی فنی می باشد و شامل آموزش برگزاری کلاس نمی باشد
  شروع از
  170,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  ادوبی کانکت-پلان50 نفره (F)اشتراکی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید
   *تمامی پلان های اشتراکی بدون تعریف کاربر اضافه می باشد و به ازای تعریف هر کاربر مبلغ 15000 تومان اضافه می گردد
   *این پلان ها فقط شامل پشتیبانی فنی می باشد و شامل آموزش برگزاری کلاس نمی باشد
  شروع از
  210,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 7

  ادوبی کانکت-پلان100 نفره (G)اشتراکی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید
   *تمامی پلان های اشتراکی بدون تعریف کاربر اضافه می باشد و به ازای تعریف هر کاربر مبلغ 15000 تومان اضافه می گردد
   *این پلان ها فقط شامل پشتیبانی فنی می باشد و شامل آموزش برگزاری کلاس نمی باشد
  شروع از
  500,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 8

  ادوبی کانکت-پلان۱۰۰ نفره (A)اختصاصی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید.
   *تمامی ﭘﻼن ﻫﺎی اﺷتراﮐﯽ ﺑﺪون ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎشد و به ازای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ 15000 ﺗﻮﻣﺎن اضافه می گردد.
   *اﯾﻦ ﭘﻼن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  فقط
  900,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 9

  ادوبی کانکت-پلان250 نفره (B)اختصاصی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید.
   *تمامی ﭘﻼن ﻫﺎی اﺷتراﮐﯽ ﺑﺪون ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎشد و به ازای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ 15000 ﺗﻮﻣﺎن اضافه می گردد.
   *اﯾﻦ ﭘﻼن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  فقط
  1,200,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 10

  ادوبی کانکت-پلان500 نفره (C)اختصاصی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید.
   *تمامی ﭘﻼن ﻫﺎی اﺷتراﮐﯽ ﺑﺪون ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎشد و به ازای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ 15000 ﺗﻮﻣﺎن اضافه می گردد.
   *اﯾﻦ ﭘﻼن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  فقط
  2,200,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 11

  ادوبی کانکت-پلان700نفره (D)اختصاصی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید.
   *تمامی ﭘﻼن ﻫﺎی اﺷتراﮐﯽ ﺑﺪون ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎشد و به ازای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ 15000 ﺗﻮﻣﺎن اضافه می گردد.
   *اﯾﻦ ﭘﻼن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  فقط
  4,200,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 12

  ادوبی کانکت-پلان1000 نفره (E)اختصاصی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید.
   *تمامی ﭘﻼن ﻫﺎی اﺷتراﮐﯽ ﺑﺪون ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎشد و به ازای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ 15000 ﺗﻮﻣﺎن اضافه می گردد.
   *اﯾﻦ ﭘﻼن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  فقط
  6,350,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 13

  ادوبی کانکت-پلان1500 نفره (F)اختصاصی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید.
   *تمامی ﭘﻼن ﻫﺎی اﺷتراﮐﯽ ﺑﺪون ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎشد و به ازای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ 15000 ﺗﻮﻣﺎن اضافه می گردد.
   *اﯾﻦ ﭘﻼن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  فقط
  9,000,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 14

  ادوبی کانکت-پلان2000 نفره (G)اختصاصی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید.
   *تمامی ﭘﻼن ﻫﺎی اﺷتراﮐﯽ ﺑﺪون ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺑﺎشد و به ازای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺒﻠﻎ 15000 ﺗﻮﻣﺎن اضافه می گردد.
   *اﯾﻦ ﭘﻼن ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  فقط
  11,700,000/mo
  سفارش دهید