کلاس مجازی بیگ بلو باتن
 • Product 1

  بیگ بلو باتن-پلان5 نفره (A)اشتراکی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید
   *تمامی پلان های اشتراکی بدون تعریف کاربر اضافه می باشد و به ازای تعریف هر کاربر مبلغ 15000 تومان اضافه می گردد
   *این پلان ها فقط شامل پشتیبانی فنی می باشد و شامل آموزش برگزاری کلاس نمی باشد
  شروع از
  85,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 2

  بیگ بلو باتن-پلان10 نفره (B)اشتراکی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید
   *تمامی پلان های اشتراکی بدون تعریف کاربر اضافه می باشد و به ازای تعریف هر کاربر مبلغ 15000 تومان اضافه می گردد
   *این پلان ها فقط شامل پشتیبانی فنی می باشد و شامل آموزش برگزاری کلاس نمی باشد
  شروع از
  105,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 3

  بیگ بلو باتن-پلان15 نفره (C)اشتراکی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید
   *تمامی پلان های اشتراکی بدون تعریف کاربر اضافه می باشد و به ازای تعریف هر کاربر مبلغ 15000 تومان اضافه می گردد
   *این پلان ها فقط شامل پشتیبانی فنی می باشد و شامل آموزش برگزاری کلاس نمی باشد
  شروع از
  150,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 4

  بیگ بلو باتن-پلان25 نفره (D)اشتراکی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید
   *تمامی پلان های اشتراکی بدون تعریف کاربر اضافه می باشد و به ازای تعریف هر کاربر مبلغ 15000 تومان اضافه می گردد
   *این پلان ها فقط شامل پشتیبانی فنی می باشد و شامل آموزش برگزاری کلاس نمی باشد
  شروع از
  170,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 5

  بیگ بلو باتن-پلان35 نفره (E)اشتراکی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید
   *تمامی پلان های اشتراکی بدون تعریف کاربر اضافه می باشد و به ازای تعریف هر کاربر مبلغ 15000 تومان اضافه می گردد
   *این پلان ها فقط شامل پشتیبانی فنی می باشد و شامل آموزش برگزاری کلاس نمی باشد
  شروع از
  210,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 6

  بیگ بلو باتن-پلان50 نفره (F)اشتراکی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید
   *تمامی پلان های اشتراکی بدون تعریف کاربر اضافه می باشد و به ازای تعریف هر کاربر مبلغ 15000 تومان اضافه می گردد
   *این پلان ها فقط شامل پشتیبانی فنی می باشد و شامل آموزش برگزاری کلاس نمی باشد
  شروع از
  260,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 7

  بیگ بلو باتن-پلان100 نفره (G)اشتراکی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید
   *تمامی پلان های اشتراکی بدون تعریف کاربر اضافه می باشد و به ازای تعریف هر کاربر مبلغ 15000 تومان اضافه می گردد
   *این پلان ها فقط شامل پشتیبانی فنی می باشد و شامل آموزش برگزاری کلاس نمی باشد
  شروع از
  600,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 8

  بیگ بلو باتن-پلان400 نفره (A)اختصاصی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید.
   *ﭘﻼن ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎ،آﻣﻮزش ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮ و.... ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﻼن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ1500000 ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  فقط
  3,000,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 9

  بیگ بلو باتن-پلان500 نفره (B)اختصاصی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید.
   *ﭘﻼن ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎ،آﻣﻮزش ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮ و.... ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﻼن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ1500000 ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  فقط
  3,500,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 10

  بیگ بلو باتن-پلان550 نفره (C)اختصاصی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید.
   *ﭘﻼن ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎ،آﻣﻮزش ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮ و.... ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﻼن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ1500000 ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  فقط
  4,100,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 11

  بیگ بلو باتن-پلان600 نفره (D)اختصاصی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید.
   *ﭘﻼن ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎ،آﻣﻮزش ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮ و.... ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﻼن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ1500000 ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  فقط
  4,900,000/mo
  سفارش دهید
 • Product 12

  بیگ بلو باتن-پلان800 نفره (E)اختصاصی

  • *پس از خرید محصول برای دریافت اطلاعات ورود و...تیکت ارسال کنید.
   *ﭘﻼن ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﺑﻮده اﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻼس ﻫﺎ،آﻣﻮزش ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻼس ،ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺎرﺑﺮ و.... ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ درﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﭘﻼن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ1500000 ﺗﻮﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
  فقط
  7,500,000/mo
  سفارش دهید